Junta Central Hermandades de Semana Santa - Torrent

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bases Fotografia 2018

BASES 2018

XI Concurs de FotografÍa Digital Setmana Santa de Torrent

Participants

Hi poden participar les persones físiques, majors d'edat i residents a Espanya, sense importar la nacionalitat. La participació en este concurs suposa la total acceptació d'estes bases.

Tema

El concurs ha de tindre una temàtica que reflectisca un moment de la Setmana Santa de Torrent.

El comité organitzador del concurs es guarda el dret d'acceptació de les obres segons s'adeqüen o no a la temàtica del concurs.

Categoria

Este concurs té una categoria única sense límit d'edat. S’hi pot presentar qualsevol persona que ho desitge.

Termini de presentació

S'obri el 13 de novembre de 2017 i finalitza el 26 de gener de 2018, ambdós dies inclosos.

Requisits

Hi poden presentar-se un màxim de 3 fotografies per participant. Cada fotografía pot ser independent de les altres.

Enviament de les obres

Les fotografies han de tindre format electrònic independentment de la forma en què es van fer. Les fotografíes han de ser arxius en format jpg; i amb una grandària mínima de 1600 x 1200 píxels, equivalent a 2 Megabites (Mb) i. Les fotografies han de ser inèdites.
El participant garanteix que es el únic titular de tots els drets d’autor i es responsabilitza totalment de que no existeixen drets a tercers de les obres presentades, aixi com de tota recdlamació de tercers per drets de imatge.

Els treballs han de ser entregats en un CD, DVD en el Museu de la Setmana Santa de Torrent, situat en el carrer de Ramiro de Maeztu, 14 de Torrent (València), en horari d'obertura (dissabtes d’11 a 13 hores i de 17 a 19 hores i diumenges d’11 a 13 hores).

Tots els treballs han de presentar-se de la manera següent:

En format digital: arxiu original amb la màxima resolució possible.

En format analògic: còpia de suficient qualitat amb una grandària de 20x30 cm.

És causa d'exclusió d'este concurs si no s’envien en estos dos formats,

Cada imatge ha de contindre adjunt un arxiu de word a banda on s'han d’indicar les dades personals del participant, nom, telèfon, edat i adreça.

També s'inclourà un segon arxiu de text en l'e-mail, amb una declaració subscrita per l'autor, amb el següent text:

D/DÑA_____________________________________, proveït/a de el DNI/*NIE nº________________________

Com a participant, manifesta i garanteix que és l'únic titular de tots els drets d'autor sobre la fotografia titulada _________________________que figura adjunta al present, i que presenta al CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA SETMANA SANTA DE TORRENT 2016, i es responsabilitza totalment que no existeixen drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació de tercers per drets d'imatge, cedint els drets de reproducció de les fotografies presentades, a LA Junta Central de Germandats de Setmana Santa de Torrent, i eximint a esta de qualsevol tipus de responsabilitat enfront de tercers. Així mateix autoritza al fet que la Junta Central de Germandats de Setmana Santa de Torrent puga publicar-les o reproduir-les, per si o per tercers, sense limitació de temps ni de lloc, citant, en tot cas, el nom de l'autor

Al marge de les dades personals en un altre arxiu de text s'ha d’indicar el títol de la fotografia o col·lecció, s un breu comentari de com s'ha fet la fotografia, si té algun tractament digital i alguna altra breu indicació sobre la fotografia que l'autor vulga aportar, per tal que el jurat puga interpretar-la millor. Esta informació, també pot ser aportada en un sobre tancat.

S'admet el tractament digital (ajust de nivells, temperatura de color, enfocament, reenquadrament, etc) però no el fotomuntatge. En el cas de detectar que s'han aplicat correccions digitals no permeses a la fotografia, la fotografia serà desqualificada.

Selecció d'obres

De les obres rebudes en termini, el comité organitzador ha de seleccionar les 20 obres finalistes.

Tant les fotos guanyadores, com les de la resta de participants passen a ser propietat de la Junta Central de Germandats de Setmana Santa i poden usar-les en les seues publicacions i activitats.

La resolució del concurs es farà pública el 30 de gener de 2018 i s’ha de comunicar personalment als guanydors.

No s'acceptaran fotografies que hagen sigut premiades amb anterioritat.

No s'acceptaran arxius amb continguts contraris al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, o a la pròpia imatge de les persones.

El participant accepta que les fotografies presentades a concurs, puguen ser visibles en la web oficial del Concurs de Fotografia de la Junta Central, i/o si escau, en les xarxes socials del Concurs (Facebook, Twitter, etc...).

Exposició de les obres seleccionades

Les obres seleccionades s'exposaran en la sala d'exposicions de la Casa Museu de Setmana Santa, a partir de la data d'entrega dels premis.

Premis

El comité d'organització ha de triar les 20 fotografies finalistes que millor s'ajusten als criteris del concurs, per a la qual cosa han de considerar la qualitat tècnica i artística.

Entre les fotografies finalistes el jurat ha de triar:

Primer premi dotat amb 500€.

Dos accèssits dotats amb 150€ cadascun.

Els premiats hauran d'estar presents en l'acte d'entrega de premis. L'entrega de premis serà el 9 de febrer de 2018 a les 20 h.dins dels actes de la semana cultural que la Junta Central organitza, en la Casa
Museu de Setmana Santa.

La resolució d'este concurs és inapel·lable.

 

Festa Interés Turístic Comunitat Valenciana


Newsflash

En los medios de comunicación se repite hasta la saciedad que la Iglesia está alejada de la realidad del mundo, de los tiempos, del lenguaje y de las costumbres de las gentes. Se anuncian con estadísticas y estudios demoscópicos la crisis y la falta de fieles como de vocaciones sacerdotales. Pero sin dejar de valorar estas cifras y datos, no hay que olvidar que la Iglesia no aparece entre los problemas más graves de los españoles, y sí, por ejemplo, la clase política; para un 20% de la población los políticos son el tercer problema. Por tanto, el problema no es única y exclusivamente de la Iglesia. La cuestión está que en el mundo en el que hoy vivimos se ha instalado un sentimiento de vértigo y riesgo en el que la prisa nos impide reflexionar y valorar lo verdaderamente importante, aquello de lo que no se puede prescindir. Y es ahí donde la Iglesia tiene mucho que decir. A pesar de los ataques que viene sufriendo y que siempre sufrirá, tenemos que decir con humildad, pero con rigor y conocimiento de causa, que la Iglesia está donde nadie quiere estar. ¿Somos conscientes del papel que está ejerciendo la Iglesia en nuestros días, tanto en colegios, comedores sociales, centro de inmigrantes o en prisiones? Y los cristianos, ¿estamos dispuestos a seguir este legado? ¿Hemos comprendido lo que significa entenderse como seguidores de Cristo? ¿Somos y seremos capaces de transmitir y vivir la esperanza que Cristo nos anuncia en estos tiempos que parece diluirse la misma idea de Dios? En definitiva ¿nos convertiremos las cristianos en la voz de los sin voz?